WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat [KORNET Michał Bochenek, ul. Marii Koszutskiej 4, 43-600 Jaworzno,]


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


- Adres konsumenta(-ów)


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data


(*)niepotrzebne skreślić

Pobierz plik pdf: Odstąpienie od umowy