Regulamin zakupów Sklepu Internetowego NeedBead.pl (ważny od 25 grudnia 2014r)


I.    Postanowienia ogólne

1.   Sklep Internetowy działający pod adresem www.NeedBead.pl, prowadzony jest przez Michała Bochenek, prowadzącą działalność gospodarczą jako KORNET Michał Bochenek, ul. Marii Koszutskiej 4, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321802551, REGON: 368163263
2.    Niniejszy Regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego NeedBeed.pl prowadzącego za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż koralików i półproduktów do wyrobu biżuterii.
3.    Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.   Potwierdzenie i utrwalenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy
5.  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP i zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
a)    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
-     wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający;
-      zakaz dostarczania przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym; 
c)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
d)    tryb postępowania reklamacyjnego. 

II.    Definicje

1.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietni 1964 r. Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą telefoniczną.
2.    Sprzedający i Kupujący – Strony umowy sprzedaży. 
3.    Sprzedający – Podmiot, o którym mowa w pkt. I ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4.   Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
5.    Przedsiębiorca – Kupujący, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który nie występuje w umowie sprzedaży w charakterze Konsumenta. 
6.    Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towaru w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez Niego  działalnością gospodarczą lub zawodową. 
7.    Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży. 
8.    Sklep – Sklep Internetowy NeedBeed.pl dostępny pod adresem internetowym www.NeedBead.pl.
9.   Regulamin – Niniejszy Regulamin zakupów Sklepu Internetowego NeedBead.pl
10.  Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Kupujących, po wprowadzeniu adresu e-mail  i hasła, umożliwiające zamawianie towaru.
11.  Cookies - pliki tekstowe, zapisywane w celu:
a)    utrzymania (po zalogowaniu) sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła;
b)    tworzenia statystyk oglądalności;
c)    prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika.
Pliki Cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe

III.    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:

W celu właściwego i niezakłóconego korzystania przez Kupujących z usług Sklepu, Kupujący powinien posiadać:
a)    połączenie z siecią globalną – Internet;
b)    urządzenie umożliwiające łączenie z siecią;
c)    jedną z dostępnych przeglądarek internetowych: Opera, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari;
d)    włączoną obsługę plików cookies oraz javascript 
e)    aktywny adres e-mail

Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 


1.    Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep jest bezpłatne.
2.   Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
3.    Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
4.   Jeżeli Kupujący jest konsumentem, do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych identyfikujących Kupującego:
a)    aktywny adres e-mail,
b)    hasło do Konta Użytkownika,
c)    imię i nazwisko, 
d)   adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), 
e)    numer telefonu.
5.   Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych identyfikujących Kupującego:
a)    aktywny adres e-mail;
b)    hasło do Konta Użytkownika;
c)    firma;
d)    numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – należy wpisać w polu „informacje dodatkowe”
e)    adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)  oraz adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami. 
f)    imię i nazwisko osoby do kontaktu;
g)   numer telefonu.
6.   Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika lub złożenia zamówienia i zakupu  towaru.
7.   Sprzedający zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu. Ponadto, Sprzedający zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwani i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
8.    Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacjami o założonym koncie.
9.   Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
10. Kupujący oświadcza, że:
a)    zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
b)    przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie,
c)   dane podanego przez Niego, a zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d)  wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
e)    wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedającego o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
11.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: sklep@needbead.pl lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
12.  Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, tj. nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
13.    Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, także jeśli:
a)   cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b)  działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c)   otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d)    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
e)    Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f)     Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g)    podane przez Kupującego dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
14.   Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Użytkownika oraz jego trwałym usunięciem.
15.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. 
16.    Jeżeli rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nastąpiło w wyniku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Sprzedającego, ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego. 
17.    Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.
18.    Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni. 
19.    Umowa może być rozwiązana każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
20.   Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej   www.NeedBead.pl,  w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
21.  Kupujący może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, poprzez złożenie zamówienia drogą mailową bądź telefoniczną. W takim przypadku Kupujący rezygnuje jednakże z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, takich jak zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia. W tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia określonego zamówienia

 


Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

 


1.   Sprzedający podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupującego.
2.  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Kupujący może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@needbead.pl lub w formie pisemnej na adres: KORNET Michał Bochenek, ul. Marii Koszutskiej 4, 43-600 Jaworzno. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko/firmę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3.   Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.


IV.    Oferta Sklepu

 


1.   Sklep NeedBeed.pl realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą uzgadnianie indywidualnie.
2.   Przedmiotem transakcji prowadzonych poprzez Strony w sieci Internet są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego www.NeedBead.pl w chwili składania zamówienia.
3.    Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) Zdjęcia produktów umieszczone w serwisie mogą nie odzwierciedlać faktycznych kolorów. 
5.    Ceny towarów znajdujących się w Sklepie nie obejmują kosztów wysyłki, które określony zostały w punkcie VII niniejszego regulaminu.
6.    Sklep może udzielić rabatów na oferowane w Sklepie towary. Rabaty są udzielane indywidualnie, tj. każdemu Kupującemu z osobna, w wysokości ustalonej przez Kupującego z pracownikiem Sklepu. Wysokość rabatu jest ustalana od ceny towaru.
7.  Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.

8. Produkty w promocyjnych cenach nie podlegają dodatkowym rabatom.
V.    Składanie zamówienia

 


1.    Zamówienie może złożyć Kupujący. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym NeedBeed.pl odbywa się poprzez:
a)  wypełnienie formularza koszyka zakupów na stronie Sklepu www.NeedBead.pl, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się na Koncie Użytkownika oraz kliknięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”
b)   wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane Kupującego (wskazane odpowiednio w pkt III ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu) na adres e-mail Sklepu: sklep@needbead.pl
c)    telefonicznie, na następujący numer tel.: 793 081 331

d)   odbiór osobisty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym.
2.    Zamówienia w sposób określony w ust. 1a i 1b, można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz Święta, rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) najbliższego dnia roboczego. 
3.    Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.  
4.  Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu  w celach jego wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia 1997 r.


VI.    Potwierdzenie i realizacja zamówienia

1.   Każde zamówienie złożone w Sklepie NeedBeed.pl za pośrednictwem konta Użytkownika i mailowo jest potwierdzane e-mailem informującym o statusie zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
2.   W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Kupującego (np. błędny e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
3.   Towar wysyłany jest najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia (w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”) lub od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym (w przypadku wybory płatności w formie przelewu). W przypadkach określonych w pkt V ust. 2 niniejszego Regulaminu czas wysyłki liczony jest od momentu rozpoczęcia rozpatrywania zamówienia. 
4.    Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
5.    Razem z przesyłką dostarczony jest rachunek potwierdzający fakt zawarcia umowy. 
6.    Warunki dostawy dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, zamówienia będą prowadzone indywidualnie.


VII.    Płatności oraz dostawa towaru

1.    Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a)    za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru;
b)    przelewem – należność należy uregulować na rachunek bankowy sprzedającego wskazany w dziale „Dane do przelewu”. W przypadku nie dokonania przelewu do 15 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie anulowane.

c)    odbiór osobisty - odbiór towaru następuje po przelaniu należności na rachunek bankowy.
2.    W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie płatności przelewem towar zostanie wysłany Pocztą Polską stosownie do wybranej przez kupującego opcji.
3.    Kupujący jest obciążany kosztami transportu, które przedstawiają się następująco:
a)    Poczta Polska (płatność za pobraniem) – paczka 48 – 18,00 zł
b)    Poczta Polska (płatność przelewem) – list polecony priorytetowy – 6,90 zł
c)    Poczta Polska (płatność przelewem) – paczka 48 - 16,00 zł.
4.    Dostawa jest bezpłatna w przypadku płatności w formie przelewu i zamówienia towaru o wartości co najmniej 79,00 zł (Poczta Polska - list polecony priorytetowy) lub 249,00 zł (Poczta Polska - paczka 48).
5.    Termin dostawy towaru od momentu jego wysyłki wynosi maksymalnie 5 dni roboczych w zależności od wybranej formy nadania.

6.    Podane terminy dostarczenia przesyłki są terminami przewidywanymi.

 


VIII.    Korygowanie i odstąpienie od umowy


1.   Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy zalogować się na konto użytkownika, gdzie można śledzić status zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:  KORNET Michał Bochenek, ul. Marii Koszutskiej 4, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321802551, REGON: 368163263. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem znajdującego się pod niniejszym linkiem formularza http://www.needbead.com.pl/pobierz/WzorOdstapieniaOdUmowy.pdf
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie  towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią. W przypadku umowy obejmującej wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin liczony jest od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części

4.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od momentu odstąpienia od umowy na adres Sprzedającego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

5. Kupujący  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie transportu.
7.    Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy

8. Należność za zwrócony towar Kupujący otrzyma w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpienia od umowy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zwracana należność obejmuje wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym również koszty dostarczenia towaru do Kupującego, z wyjątkiem:

- poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów, jeśli Kupujący wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie;

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru

11. W przypadku towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

12. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kupującemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedający utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

 

w której konsument wyraźnie żądał, aby  Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy

 IX.    Reklamacje

1.    W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Kupujący zobligowany jest  dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności należy o fakcie ich wystąpienia poinformować niezwłocznie pracownika firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać “Protokół Reklamacji”. 

2. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru (rękojmia), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

4. Wada fizyczna towaru polega na jego niezgodności z umową, która występuje w szczególności, gdy:

 

towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

towar  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego.Na równi z zapewnieniem Sprzedającego  traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego za to, że rzecz towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 

towar został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym;

 

nastąpiło nieprawidłowe uruchomienie i zamontowanie towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

 

5. Jeżeli spośród sprzedanych towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów  wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna)

7. Jeżeli towar ma wady:

 

I grupa uprawnień – obniżenie ceny/odstąpienie od umowy

 

Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady) albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady to Sprzedającemu nie przysługuje już prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczeni stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia

Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna.

 

II grupa uprawnień – naprawa/wymiana

 

Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


8.   Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Kupującego, adres Kupującego, nr rachunku bankowego, na który Sprzedający powinien zwrócić należność, rodzaj i datę stwierdzonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega oraz zgłoszenie żądania wybranego przez Kupującego. Kupujący zobligowany jest dołączyć również dokumenty potwierdzające fakt dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedającego, takie jak np. kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem od Sprzedającego oraz kopia otrzymanego rachunku. Dokumenty oraz zawiadomienie należy wysłać na adres KORNET Michał Bochenek, ul. Marii Koszutskiej 4, 43-600 Jaworzno.

9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy

10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do zgłoszonego przez Konsumenta żądania. Brak reakcji Sprzedającego we wskazanym terminie skutkuje uznaniem żądania Kupującego za uzasadnione.

11. W przypadku uwzględnienia żądania zwrot uiszczonej ceny lub jej obniżenia, zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Kupującego wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, a w razie jego braku  przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie po uwzględnieniu żądania.

12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli  przedmiotem sprzedaży jest towar używany, Sprzedający odpowiada, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

13. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.

14. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu

15. W terminach określonych w  ust. 11-13 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

16.Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania towaru.

17. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji

18. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się ust. 11-12 , z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

19. Jeżeli z powodu wady fizycznej lub prawnej  towaru Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.  W szczególności Kupujący może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zasady te stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia towaru wolnego od  wad lub usunięcia wady przez sprzedawcę.
20.   W przypadku nabycia towaru przez Kupującego nie będącego Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy.

21. Sprzedający odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


X.    Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 
1.   Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.   Dane osobowe Kupujących  przetwarzane są przez Sklep  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.
3.    Baza danych osobowych Kupujących podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych
4.  Sprzedający może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a)     oznaczenia identyfikujące Kupującego
b)    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący
c)  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
d)    informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5.    Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Kupujących. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
6.    Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.   Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8.   Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Kupującego.
9.  Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Kupującego oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Sprzedający usunie dane Kupującego na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Kupującego Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego  po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia. 
11. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


XI.    Postanowienia końcowe

1.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego, zamówionej „za pobraniem”, z przyczyn, za które ponosi On odpowiedzialność, Sprzedający może wezwać Kupującego do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Kupującego, Sprzedający złoży Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W tej sytuacji Sprzedający uprawniony jest do dochodzenia stosownego odszkodowania, w wysokości obejmującej co najmniej całe koszty przesyłki pobraniowej. 
2.  Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a)    zmiany cen towarów w ofercie Sklepu Internetowego w ciągu dnia. 
b)    wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu Internetowego,
c)    wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego,
d)    przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego,
e)    realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
4.   Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 3 nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Kupujących. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.
5.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Zarejestrowani Kupujący zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Wykonując obowiązek prawny, poniżej podany zostaje link do unijnej platformy ODR, za pomocą której konsument i przedsiębiorca może rozwiązać spór online.

Link do unijnej platformy ODR