Polityka prywatności Sklepu Internetowego NeedBead.pl

I. Administrator danych


1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Michał Bochenek, prowadząca działalność gospodarczą jako KORNET Michał Bochenek, ul. Marii Koszutskiej 4, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321802551, REGON: 368163263
2.    Dane osobowe Usługobiorcy (Kupujących) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
3.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


II. Cel i zakres zbierania danych osobowych


a.    Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedającym) i Usługobiorcą (Kupującym) polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży towarów oraz ich dostarczenia do Klienta.
b.  Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Użytkownika zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
c.    W przypadku Kupujących, którzy korzystają z usług dostawy towaru Administrator przekazuje ich zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi
d.  Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail  Usługobiorcom (Kupującym), których dane kontaktowe posiada i które wyraziły uprzednio na to zgodę. Firmy zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Sklepu.
e. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących):  adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu, imię i nazwisko, numer NIP (w przypadku przedsiębiorców). Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży towarów.

III. Pliki Cookies

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Dane te nie ujawniają jednak żadnych informacji osobistych, a uzyskane informacje służą wyłącznie do opracowywania statystyk liczby odsłon stron i liczby różnych użytkowników odwiedzających portal. Pliki Cookies nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe

IV. Kontrola i dostęp do danych osobowych.

1.  Usługobiorca (Kupujący) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.